Obchodní podmínky

Internetový obchod: www.moravite.cz

Odpovědná osoba: Tomáš Bravenec

Sídlo firmy: Kurovice č.p.31, 768 52 Míškovice

Identifikační číslo: 03754243

Daňové identifikační číslo: CZ9106064770, NEJSEM PLÁTCE DPH

Zapsaný v živnostenském rejstříku, který příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:    Městský úřad Holešov.

Bankovní spojení pro CZK: 2501830343/2010 Fio banka, a.s.

Pro platbu ze zahraničí:  IBAN: CZ19 2010 0000 0025 0183 0343, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s.

 

Provozní doba

Objednávky prostřednictvím webu www.moravite.cz  provozovanému firmou Tomáš Bravenec lze příjímat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jestliže však dojde k výpadku informačního systému, nenese společnost Tomáš Bravenec odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

Autorské právo

Obsah našeho internetového obchodu www.moravite.cz – texty, obrázky, grafika, fotografie, zvuky, hudba, videonahrávky, aplikace, interaktivní prvky, články, příběhy, kresby, animace– je vlastnictvím firmy Tomáš Bravenec a je chráněn autorským právem a není ho tedy možné bez předešlého souhlasu majitele stránek použít. Vyjímku tvoří sdílení na sociálních sítích, které je možné i bez souhlasu majitele stránek.

 

  1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Tomáš Bravenec se sídlem v Kurovicích č.p.31, IČ:03754243, DIČ:CZ9106064770 zapsané v živnostenském rejstříku, který příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:Městský úřad Holešov (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (www.moravite.cz). Prodávajícím a provozovatelem webu www.moravite.cz  je Tomáš Bravenec, Kurovice č.p.31, 768 52 Míškovie, IČ: 03754243, DIČ: CZ9106064770, zapsané v živnostenském rejstříku, který příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:Městský úřad Holešov (dále jen „Tomáš Bravenec“).

1.2  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3   Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém i anglickém jazyce.

1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

  1. Sdělení před uzavřením smlouvy

 

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu www.moravite.cz platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území  České a Slovenské republiky.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního

košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.6 Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku!”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  1. Registrace uživatele/registrační účet

3.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3  Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci, URL adresu internetového obchodu, uživatelské jsméno a nevyplněné heslo, které si uživatel zvolil, při vyplňování registračního formuláře.

3.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. Cena zboží a platební podmínky

4.1.  Veškeré ceny zboží včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

4.2.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v sídle firmy, nebo na jiném předem domluveném místě.

– pro platbu v CZK bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501830343/2010

vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího”)

– platbu kartou visa, master cards

4.3   Doklad o prodeji zboží je prodávajícím zaslán na vyplněnou emailovou adresu kupujícím.

4.4.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

  1. Slevy a slevové kupony

5.1.  Všechny slevy se týkají pouze kupujících – spotřebitelů.

5.2.  Prodávající poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží. Slevy jsou například věrností, za doporučení známým nebo formou slevových kupónů a voucherů.

5.3.  Slevové kupony a vouchery nejčastěji obsahují slevové kódy. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně a jednotlivé druhy slev není možné vzájemně kombinovat, pokud to není prodávajícím výslovně uvedeno.

5.4.  Každá ze slev má svá pravidla a podmínky pro užití. Ty jsou buď přiloženy ke slevě nebo jsou podrobně popsány na internetových stránkách prodávajícího. V případě nejasností ohledně pravidel slev, slevových kuponů nebo voucherů platí výklad stanovený prodávajícím.

5.5.  V případě, že sleva, slevový kupon nebo voucher bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kuponu nebo voucheru, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uplatnění takovéto slevy, slevového kuponu nebo voucheru. Kupující bude o této skutečnosti informován a bude mít možnost vytvořit objednávku bez této slevy.

5.6.  Pokud hodnota slevového kuponu, voucheru nebo dárkového poukazu přesáhne hodnotu celého nákupu, kupující nemá nárok na vyplacení tohoto rozdílu.

 

 

 

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

-od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho

osobu,

-od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej

není možné vrátit (např. mýdla, koupele,…atd.)

6.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.4 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit Formulář Vrácení, odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

6.5 Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze v případě, že zboží bylo již částečně spotřebováno.

6.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na bankovní účet zadaný kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6.8       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající může uplatnit nárok na náhradu škody v případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené nebo viditelně opotřebené.

6.9       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.10    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  1. Přeprava a dodání zboží

7.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8 Práva z vadného plnění

8.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

8.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.  Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

8.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, na jehož adresu pošle kupující reklamované zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6.  Reklamace nebude uznána v případě, že kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, případně pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7.  Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, a to zejména dokladem o nákupu (fakturou). Zároveň je nutné, aby kupující dodal popis vady, kvůli které zboží reklamuje. K tomuto účelu může využít „Formulář pro uplatnění reklamace”.

8.8.  Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.9.  V případě uznání reklamace prodávajícím bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.

9 Dálší práva a povinosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy moravite@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

9.5 Kupující může rovněž využít stránek pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3.    Obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě.

10.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový „Formulář Vrácení, odstoupení od kupní smlouvy „a dáleReklamace

10.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Kurovice 31, 768 52 Míškovice, adresa elektronické pošty moravite@seznam.cz, telefon +420 732 336 870

V   Kurovicích   dne   28.7.2020

 
error: Veškerý obsah stránek www.moravite.cz podléhá autorskému právu.